Säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Skuuppi ry ja kotipaikka Helsinki.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Haaga-Helia ammattikorkeakoulun toimittajakoulutuksessa opiskelevien yhdyssiteenä. Yhdistys pyrkii valvomaan jäsentensä opiskeluun liittyviä etuja ja olemaan mukana kehittämässä viestinnän opetusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

-harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
-perustaa työryhmiä
-pitää yhteyttä Suomen Journalistiliittoon sekä muihin alan järjestöihin ja yrityksiin
-järjestää kokouksia ja neuvotteluja
-osallistua Haaga-Helia ammattikorkeakoulun viestinnän koulutuksen kehittämiseen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

-ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
-omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
-järjestää arpajaisia, kilpailuja, illanviettoja sekä muita vastaavia tilaisuuksia, harjoittamatta kuitenkaan varsinaista ansio- tai elinkeinotoimintaa

3 § Jäsenet

Yhdistyksessä on varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä ja kunniajäseniä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa viestinnän suuntautumisvaihtoehdossa opiskeleva henkilö.

Kannatusjäseneksi voi liittyä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua henkilön, joka on huomattavalla tavalla edistänyt yhdistyksen pyrkimyksiä tai jolle yhdistys muuten haluaa osoittaa kunnioitustaan. Kokouksen on oltava päätöksessään yksimielinen.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen varsinaisen jäsenen tulee erota hänen valmistuessa. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen on valmistunut, jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai toimii muuten yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai aiheuttaa haittaa yhdistykselle.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää syyskokous.

Kannatusjäseniltä peritään syyskokouksen määräämä kannatusjäsenmaksu. Kunniajäseniltä ei peritä liittymis- tai jäsenmaksuja.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja 4-10 varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja lisäksi vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksessa voidaan käyttää myös etäosallistumismahdollisuutta, kuten videopuhelua tai vastaavaa.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos kymmenesosa (1/10), kuitenkin vähintään kymmenen yhdistyksen jäsentä, sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä lukukauden aikana kahden viikon ja lukukauden ulkopuolella kolmenkymmenen vuorokauden sisällä siitä, kun vaatimus kokouksen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa, vaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa. Vaadittaessa on äänestykset suoritettava umpilipuin.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu lähetetään vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse.

11 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

-kokouksen avaus
-valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
-todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
-hyväksytään kokouksen työjärjestys
-esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
-päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
-käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

kokouksen avaus
valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
hyväksytään kokouksen työjärjestys
vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Yhdistyksen kuntanauha

Yhdistyksellä on kuntanauha, jonka värit ovat musta ja valkoinen. Skuupin kuntanauhan leveys on 30 mm jaettuna siten, että mustalla pohjalla on neljä kapeaa valkoista raitaa sijoitettuna nauhan kumpaankin reunaan, kaksi vierekkäin.

12.1 Kuntanauhan käyttö
Yhdistyksen jäsenet kantavat kuntanauhaa Skuuppia edustettaessa sekä muissa sen arvolle sopivissa tilaisuuksissa. Miestapaista juhlapukeutumista noudattavilla nauha laskeutuu oikealta olkapäältä rinnan ylitse vasemmalle. Nauha laskeutuu paidan ja liivin välissä siten, että se kulkee aina solmion päältä. Tumman puvun kanssa se voi myös sijaita vasemman takinliepeen päällä sydämen yläpuolella. Naistapaista juhlapukeutumista noudattavilla nauha laskeutuu vasemmalta oikealle olkapään ollessa peitettynä. Kuntanauha on aseteltava siten, ettei se lepää paljaalla iholla. Nauhaa voi kantaa myös vasemmassa miehustassa 80 mm leveäksi ruusukkeeksi taiteltuna.

12.2 Kuntanauhan lunastaminen ja luovuttaminen
Nauhan käyttöoikeus on kaikilla Skuupin hallituksen jäsenillä. Skuupin hallitus voi lisäksi myöntää nauhan käyttöoikeuden muille Skuupin jäsenille sekä sellaisille ulkopuolisille henkilöille tai tahoille, jotka ovat aktiivisesti osallistuneet Skuupin toimintaan tai ovat muuten lähellä Skuuppia. Myönnetty käyttöoikeus on elinikäinen, ellei hallitus jostain painavasta syystä näe aiheelliseksi kuntanauhan kanto-oikeuden poistoa.

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.